Dekanın Mesajı

 

 

 

Dekanın Mesajı

 

Yapılar ve içinde yaşadığımız kentler, insanı ve toplumu şekillendiren en önemli etmendir. Yapı ölçeğinden kent mekânına sağlıklı bir yaşam çevresinin kurulması, farklı disiplinlerle işbirliği içinde, mimar ve şehir plancısının liderliğiyle gerçekleşmektedir. Fakültemizin bölümlerini oluşturan bu iki meslek alanı işlevsel, teknik, toplumsal, ekonomik yönlerinin yanında aslen kültürel bir eylem alanını tanımlamaktadır. Bu yönüyle mimar ve şehir plancısının kültürel birikimi meslek insanı olarak kimliğini de belirler. Fakültemiz, yaşadığımız mekânların toplumu şekillendirdiği düşüncesinden hareketle, eğitim altyapısını bu öncelik üzerinden kurgulamaktadır. Bu bağlamda, afetler, koruma ve restorasyon, yerellik gibi ülkesel önceliklere olduğu kadar sürdürülebilir tasarım, teknoloji, bilişim gibi küresel konulara da eğilen eğitim planıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığı yüksek bir kurumdur.

Fakültemiz konumu, birikimi, kadrosu, eğitim ve araştırma olanaklarıyla ülkemizde yapılı çevrenin niteliğinin artırılmasına katkıları bulunmaktadır. Mezunlarımız, bir başka deyişle meslektaşlarımız özellikle doğal ve tarihi çevrelere duyarlı, etik sorumluluklarının farkında olan, yenilikçi ve alanında öncü uygulamaları yürütürler. Fakültemiz gerek kurumsal eğitim planı gerekse de akademik müfredatı destekleyen sergi, atölye çalışması, seminer, konferans ve çalıştaylarla mevcut birikimlerini destekleme, geliştirme eğilimindedir. 

Mimarlık lisans programı İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde, Şehir ve Bölge Planlama lisans programı ise Türkçe eğitim vermektedir. Lisans programlarına ilaveten, mimarlık anabilim dalına bağlı sekiz yüksek lisans, yedi doktora; şehir ve bölge planlama anabilim dalına bağlı beş yüksek lisans, bir doktora programıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Bünyesindeki değişim programlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte iletişimi güçlü olan fakültemiz ulusal akreditasyonu olan ve uluslararası akreditasyon sürecinde ise değerlendirme aşamasında olan bir kurumdur.

 

Prof.Dr. M. Cengiz CAN

Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan V.