Erasmus

Avrupa Birliği Ofisi (AB Ofisi) websitesine gitmek için tıklayın.

 

PROGRAM HAKKINDA

GENEL HEDEFLER ve YAPI

SOCRATES Programının ERASMUS* adlı alt programı yüksek öğrenimi kapsar. Bu program üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini özendirerek, Avrupa Birliği genelinde öğrenci değişimini arttırarak, akademik eğitim programlarının, diplomaların şeffaflığını ve akademik açıdan tam anlamıyla benimsenmelerini geliştirerek, yüksek öğrenimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesini ve kalitenin arttırılmasını amaçlar. ERASMUS binlerce öğrenci ve öğretim görevlisine değişim ödenekleri verir. Aynı zamanda değişim programlarında doğrudan yer almayan öğrenci ve öğretim görevlilerine ait çalışmaların Avrupa boyutunun güçlendirilmesiyle de ilgilenir. Bu bağlamda, yoğun programlar, ülkelerarası işbirliği, yoluyla yeni ve/veya iyileştirilmiş müfredat geliştirilmesi ve pan-Avrupa konulu ağlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kuvvetle vurgulanır. ERASMUS tüm yüksek öğrenim kurumlarına, tüm disiplinlere ve doktoraya kadar (doktora dahil) tüm çalışma düzeylerine açıktır. üniversitelerde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları Erasmus programından faydalanabilir. Ancak üniversitelerin AB komisyonunca onaylanmış Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter (EUC) 'ne sahip olmaları gerekir.

Bu beyannamede ERASMUS işbirliği için gerekli esas prensipler belirlenir. Başvuruda bulunan üniversitenin mevcut durumu incelenir. Başvuru formunda üniversite Rektörü, Erasmus Koordinatörü hakkında bilgi, mevcut öğrenci sayısı, en son yıl mezun olan öğrenci sayısı, üniversitede eğitim verilen birimler, Erasmus programından beklenilenler, programa kabul sonrası değişim için gelecek öğrencilerin istihdam şartları (yemek, yurt, sosyal faaliyet) dil eğitim imkanları, gibi bilgiler verilir.

ERASMUS Programı üç alt faaliyetten oluşur:

Erasmus 1: Avrupa üniversiteler arası işbirliği
Erasmus 2: öğrenci ve öğretim elemanı değişimi
Erasmus 3: Konulu ağlar

Bununla birlikte, bu ayrım başvuru sahibi için pratikte önemli değildir. Bu üç alt faaliyet kapsamında destek için başvuru sadece her üniversitenin "kurumsal sözleşme" başvurusu içerisinde yapılabilir.

ERASMUS ETKİNLİKLERİ

öğrenci Değişimi (Student Mobility (SM)): ERASMUS programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır.(300-500 €)

Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus öğrenci Beyannamesi verilerek, bu standart metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir.

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir.
Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır.
Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin muadili yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır.
Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan eğitimine devam edebilir.

Öğretim Elemanları Değişimi (SM): öğretim Elemanları,1 hafta (sekiz ders saati) ile 6 ay için misafir gidebilirler, 800 - 2000 € arasında mali destek alabilirler. Bu şekilde; öğretim elemanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sağlamak; üniversiteleri sundukları ders yelpazelerini ve içeriklerini genişletmeye teşvik etmek; öğrencilerin farklı ülkelerden gelen akademik personelin uzmanlığından yararlanmalarını sağlamak, farklı ülkelerdeki kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek; pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyimlerin alışverişini özendirmek amaçlanmaktadır.

Yoğun programlar (TP): Avrupa boyutunu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli projelerdir. En az 3 ülke öğrenci ve öğretim elemanları tarafından yürütülmelidir. 10 günlük ila 3 aylık süreleri kapsamalıdır. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır.

Müfredat Geliştirme Programları (CD): Bu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya gelerek bir akademik program, bir modül veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldır. Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır.

Akademik Uzmanlık Ağları (TNP): özel bir alanda geliştirilen ağlarla, akademik veya yönetim alanlarında gelişmek; öğretme yöntemlerinde ve materyallerindeki yenilikleri desteklemek; Avrupa'daki ortak programların ve özel kursların gelişmesine yardımcı olmak; konu odaklı, Avrupa temalı çalışmaların sonuçlarını ilgili disiplin alanlarında yaygınlaştırmak, projelerde kalite kriterlerini ve kalite değerlendirme yöntemlerini tespit etmekte yardımcı olmak v.s. amaçlanır.

Erasmus konusunda etkinlik örnekleri de dahil daha fazla bilgi için:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/home.html

* Desiderius Erasmus (1469-1536) yaşamını insanı ve Hıristiyanlığı temel alan düşünce ile halklar arasında karşılıklı anlayışın anahtarı olarak gördüğü evrensel bir bilgelik kavramı geliştirmeye adamıştır. Din bilimi, eğitim, retorik ve klasik çalışmaların hepsinde aynı derecede başarılı olmasının yanı sıra parlak bir alaycıydı ve sık sık kurumla ve arkadaşlarıyla çatışmaya girerdi. Roterdam'lı olan Erasmus Fransa, İngiltere, İtalya, İsviçre ve bugünkü Belçika'da eğitim gördü ve ders verdi-günümüzün Erasmus programının gerçek babası.